Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

zoi
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viasziiiz sziiiz

August 14 2017

czasami zwykłe przytulenie zdziała dużo więcej niż najlepsze lekarstwo
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted frommakswilczur makswilczur
3709 0a62 390
Reposted frommakswilczur makswilczur
zoi
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
zoi
8248 ec34 390
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
zoi
Tęsknota za ukochaną istotą jest jak ból zęba czy ucha, nie można od niej uciec.
— John Galsworthy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zoi
Dorzucając wszędzie swoje trzy grosze można stracić fortunę.
— Rafał Witek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 15 2017

zoi
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viasziiiz sziiiz

August 14 2017

czasami zwykłe przytulenie zdziała dużo więcej niż najlepsze lekarstwo
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted frommakswilczur makswilczur
3709 0a62 390
Reposted frommakswilczur makswilczur
zoi
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
zoi
8248 ec34 390
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
zoi
Tęsknota za ukochaną istotą jest jak ból zęba czy ucha, nie można od niej uciec.
— John Galsworthy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 15 2017

zoi
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viasziiiz sziiiz

August 14 2017

czasami zwykłe przytulenie zdziała dużo więcej niż najlepsze lekarstwo
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted frommakswilczur makswilczur
3709 0a62 390
Reposted frommakswilczur makswilczur
zoi
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
zoi
8248 ec34 390
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
3709 0a62 390
Reposted frommakswilczur makswilczur
zoi
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl