Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

zoi
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viatake-care take-care
zoi
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
zoi
5538 06e1 390
Reposted fromboli boli viacompletelydifferent completelydifferent
zoi
6515 e99f 390
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
zoi
5956 8897 390
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 24 2018

zoi
Miłość- nie oddaję serca tym, którzy chcą tylko moją skórę
— pięknoumysłu
Reposted fromspokodama spokodama
zoi
6520 eaf6 390
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viaadriannak adriannak
zoi
zoi
7200 b853 390

coralinemjones:

Roman Holiday (1953)

Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
zoi
4113 0fff 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapomruki pomruki
zoi
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix

May 23 2018

7815 2045 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
8083 7385 390

energy:

my street

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
8153 3a02 390

teenageers:

just do it

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
8384 4f44 390

teenageers:

remember?

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

May 22 2018

zoi
zoi
Hohenzollern Castle, Germany.
zoi
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl